CIRCULAR INFORMATIVA PROTECCIÓ DELS ANIMALS

D’acord amb la Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, us fem saber que, entre altres, es modifica el text refós de la Llei de Protecció dels Animals aprovat pel Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, en els següents aspectes:

1.- Es consideren infraccions lleus, sancionades amb multa de 300,00 € a 3.000,00 € les següents accions:

  • Tenir un gos no inscrit en el Registre d’Animals de Companyia.
  • No tenir el gos xipat.

 

2.- Es consideren infraccions greus, sancionades amb multa de 3.001,00 € a 9.000,00 € les següents accions:

  • No vacunar els gossos.