Edictes

Exercici: 2017 Bop: 231-0 Edicte: 10106 AJUNTAMENT DE CRESPIÀ Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 228-0 Edicte: 9979 AJUNTAMENT DE CRESPIÀ Edicte d'aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2018, les bases d'execució i la plantilla de personal
Exercici: 2017 Bop: 211-0 Edicte: 9047 AJUNTAMENT DE CRESPIÀ Anunci d'aprovació definitiva del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 123-0 Edicte: 5469 AJUNTAMENT DE CRESPIÀ Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 62-0 Edicte: 2387 AJUNTAMENT DE CRESPIÀ Edicte de convocatòria per a la renovació de càrrecs de jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2017 Bop: 38-0 Edicte: 1319 AJUNTAMENT DE CRESPIÀ Anunci d'aprovació definitiva del pressupost municipal i la plantilla de personal per a l'exercici 2017
Exercici: 2017 Bop: 18-0 Edicte: 402 AJUNTAMENT DE CRESPIÀ Anunci d'aprovació del plec de clàusules que ha de regir l'expedient d'alienació d'un bé immoble
Exercici: 2017 Bop: 18-0 Edicte: 401 AJUNTAMENT DE CRESPIÀ Anunci d'aprovació del plec de clàusules que ha de regir l'expedient d'alienació d'un bé immoble
Exercici: 2017 Bop: 9-0 Edicte: 85 AJUNTAMENT DE CRESPIÀ Anunci d'aprovació provisional de l'expedient de modificació de crèdit 2/2016
Exercici: 2017 Bop: 3-0 Edicte: 11295 AJUNTAMENT DE CRESPIÀ Anunci d'aprovació provisional del pressupost general municipal per a l'exercici 2017, les seves bases d'execució i la plantilla de personal