Edictes

Exercici: 2018 Bop: 196-0 Edicte: 8633 AJUNTAMENT DE CRESPIÀ Anunci d'aprovació definitiva del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 153-0 Edicte: 7048 AJUNTAMENT DE CRESPIÀ Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 1/2018
Exercici: 2018 Bop: 132-0 Edicte: 6036 AJUNTAMENT DE CRESPIÀ Anunci de licitació d'un contracte de servei
Exercici: 2018 Bop: 130-0 Edicte: 5944 AJUNTAMENT DE CRESPIÀ Anunci d'aprovació provisional de l'expedient de modificació de crèdit 1/2018
Exercici: 2018 Bop: 130-0 Edicte: 5932 AJUNTAMENT DE CRESPIÀ Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 122-0 Edicte: 5548 AJUNTAMENT DE CRESPIÀ Anunci d'aprovació definitiva d'un conveni de col·laboració econòmica
Exercici: 2018 Bop: 75-0 Edicte: 3202 AJUNTAMENT DE CRESPIÀ Anunci d'aprovació inicial d'un conveni de col·laboració econòmica
Exercici: 2018 Bop: 27-0 Edicte: 885 AJUNTAMENT DE CRESPIÀ Anunci d'informació pública d'un projecte en sòl no urbanitzable
Exercici: 2018 Bop: 25-0 Edicte: 862 AJUNTAMENT DE CRESPIÀ Anunci d'aprovació del plec de clàusules que regirà l'expedient d'alienació d'un immoble i obertura del procediment de subhasta
Exercici: 2018 Bop: 15-0 Edicte: 340 AJUNTAMENT DE CRESPIÀ Anunci d'aprovació definitiva del pressupost municipal i la plantilla de personal per a l'exercici 2018